daypoets society

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก daypoets society

หลังอ่านใบสมัครโครงการ daypoets society กันหามรุ่งหามค่ำ เราก็ได้รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแรกเรียบร้อย

ขอขอบคุณผู้สมัครทุกคนที่สนใจงานปีนี้ ใบสมัครของหลายคนดีจนทำเราลำบากใจที่จะคัดให้เหลือจำนวนหนึ่งที่จะได้เข้ารอบถัดไป เราพิจารณาจากความเหมาะสมในหลายด้าน ทั้งจากประวัติ ผลงาน ความสนใจที่น่าจะเหมาะกับสื่อที่ทุกคนเลือกมา ใครไม่ได้รับเลือกไม่ได้แปลว่าฝีมือความสามารถไม่ดี เราอาจจะไม่เหมาะในปีนี้ ปีหน้าฟ้าใหม่สมัครอีกรอบก็ยังไม่สาย

คนที่ผ่านเข้ารอบนี้ จะถูกสัมภาษณ์โดยทีมงานของสื่อ ตามแบรนด์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานเสวนา The Expert Talk ที่จะจัดวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 13.00-18.30 น. ที่ห้อง Function Room | TCDC Bangkok

 

สำหรับรายชื่อผู้เข้ารอบแรกมีดังนี้

 

a day BULLETIN (BULLETIN JUNIOR)

01) กรแก้ว บัวสระแก้ว

02) จิรภัทร หวังเจริญ

03) ณัฐชยา ปภาณภูวงศ์

04) ปารณ ศรีสุนทร

05) พัสวี วงศ์ปิยะ

06) วรพจน์ นามศรีเมือง

07) เสกข์ แสงรัฐกาญจนสิน 

08) อโนชา บุญรัศมี

09) ชัยมงคล อรุณทัต   

10) พิชชาภา พลนิกรกิจ

11) วริศรา ชัยสินวิศรุต

12) สหรัฐ สุจริตภักดี

13) ฆฤณ ควรขจร

14) ณัฐพล ทอแสงเพชร

15) ณิชกานต์ กาเผือก 

16) Orachun Hongprayoon

17) จริยาบูรณ์ กลิ่นศรีสุข

18) ศุภฤกษ์ วงศ์ประสิทธิ์

19) อรกาญจน์ เหรียญศิริวรรณ

20) อริสรา วรรณพันธุ์

21) เกวลี แต้ประเสริฐ     

22) ธนะพงศ์ ธานี

23) ภาคิน วลัยวรางกูร

24) มทินา มโนรมณ์

25) อรทัย มะปัญญา

 


a day (a team junior 15)

01) มนันญา ใจมงคง

02) ธันยมัย คูหาชัยสกุล

03) จุฑามาศ นาทันตอง 

04) ณิชารี ศรีพิพัฒน์

05) พิชชาภา เจริญผล

06) วรันธร พงษ์ประดิษฐ์

07) สมัชญา สอาดเอี่ยม 

08) สิริลักษณ์ ชัยคุณาไพศาล

09) อภัสนันท์ วรพรมราช

10) ณัฐณิชา สังข์รักษา

11) สุชานันท์ เสมทัพพระ

12) อนัญญา สอนใจ

13) ศราวลี ศรีศรากร

14) วิสสุตา แก้ววิเชียร

15) ปนัดดา เย็นสนิท

16) กันติยา ลี้ตระกูล

17) ดนยา ตันปัทมดิลก

18) สุธาทิพย์ อุปสุข

19) พิชย์

20) ณัฐวุฒิ เตจา

21) กรริน วิจิตรประไพ

22) ชนิภา เต็มพร้อม

23) ปรมัตถ์ เริงศาสน์

24) ชานน เร้าปัญญา

25) กษมา คุรุศาสตรา

26) กัญญารัตน์ ไชยณรงค์

27) นิธิ โพธิ์พิจิตร

28) ฐวัสส์ จิรพิสิทธิ์กุล

29) อินทัช ตระกูลมาลี

30) สิรีธร วิวัฒรางกูล

31) ณิชาภัทร สมบุญธรรม

32) ธัญวรัตม์ วงศ์เรือง

33) บุญธิดา วรกุล

34) ปภาวี ประชาโชติ

35) แพรวไพลิน ต่างใจ

36) วัชวรรณ ศรีสุระ

37) สมฤทัย แน่นสนิท

38) สราวดี นาขวัญ

39) ปัตพงษ์ มามีสุข

40) ณัฐริกา วงศ์สุวรรณ

41) ศุภานัน เฉลยไตร

42) ศราวุฒิ จันทร์นวน

43) ธนายุ รักการ

44) เขมิสรา กาญจนพยัคฆ์

45) ตรงตรอง ยามี

46) กันย์สรรค์ โอ่เอี่ยม

47) จิรกานต์ สกุณี

48) ขวัญสุดา สุจริตพงศ์

49) สิตานัน พัชรภิญโญพงศ์

50) ณัฐวัตร เครือแป้น

51) อนฆวีร์ อนทร์ประเทือง

52) พัชระ เฟื่องถี

53) สุธินี ตู้จินดา

54) ลลนา ปลั่งสมบัติ

55) ฐิตารีย์ วงศ์กนกพล

56) ปรัชญาพร ม่วงแพร

57) ณฐพร ส่งสวัสดิ์

58) เณอ จันทร์มาทอง

59) เมธากุล ชาบัญ

60) พรภัทรา นุตจรัส

61) ธัญญารัศมิ์ สิริมงคลวัฒนา

62) มลภษร ชูวงษ์

63) ศศิชา เตียวลักษณ์

64) ปิ่นเพชร ภูจ่าพล

65) มธุริน รายรัตน์

66) ภูมิ เพชรโสภณสกุล

67) ฉัตรชนก ชัยวงศ์

68) รัชพล มีฤกษ์

69) มณิสร สุดประเสริฐ

70) เกียรติก้อง เทียงธรรม

71) สกุลรัตน์ บวรสันติสุทธิ์

72) วรันพร ตียาภรณ์

73) พัฒนา ค้าขาย

74) นันทกาญณ์ ศรีวิชัย

75) นันทิศา แดงนรรักษ์รัศมี

 


The Momentum (The Mo Junior)

01) พิชญา ฟิตต์ส

02) ศิริพร นิลภิรมย์

03) นางสาว จิรภัทร บุณยะกาญจน

04) กฤตนัย จงไกรจักร

05) พัชรพรรณ อิทธิฤทธิชัย

06) พัชรภรณ์ อิทธิฤทธิชัย

07) กฤตกร ธนุรเวท

08) น.ส.วรกมล องค์วานิชย์

09) สริตา สงวนศักดิ์ศรี

10) พัชนิดา มณีโชติ

11) นางสาวบุญวดี เอมเอก

12) เพชรรัตน์ โทอื้น

13) ปิยวรรณ เฉลิมฉัตรวณิช

14) ปรมินทร์ พิมเทพ

15) สามารถ สรหงษ์

16) ธัญชนิต เลี่ยนเครือ

17) นส. พิมพ์ชนก โควบุตร

18) วรวิทย์ พังจุนันท์

19) ภาสวิชญ์ วิทยถาวรวงศ์

20) เสฏฐพงศ์ มาตังคะ

21) นีรนารา รุ่งสกุล

22) สัญฐิติพงษ์ สอนสุภาพ

23) ภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร

24) นายจิตติพัฌน์ อ่อนสองชั้น

25) ปวีณา มณีผกาพันธ์

26) ศศิน อิ่มลา

27) ฑิชาธร กลั่นเกษร

28) ปทิตตา วาสนาส่งชูสกุล

29) ภัทรดล วีระชัยณรงค์

30) สโรชา สังขรัตน์

31) น.ส.ชลเพชร สร้อยศรี

32) ปราง สายะศิลปี

33) ธีสุวรรณ ปิติภากร

34) อมรรัตน์ การสันทัด

35) สมิตานัน หยงสตาร์

36) วรรณวัฒน์ สุวรรณรัตน์

37) กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์

38) ศุภิษฐา นาราวงศ์

39) พัทธมน เจวจินดา

40) นส.ธนวรรธน์ พงษ์นิมิตร

41) Thananya Angsuratkomol

42) พรประภา พงษารัตน์

43) จิดาภา วิชัยพันธ์

44) บลารี สิทธิชัยคำ

45) สกล สถาวร

46) ถิรวัฒน์ เกียรติบำรุง

47) ชลลดา กิตติดุษฎีธรรม

48) คุณากรณ์ จันทะรัด

49) วรเศรษฐ์ ศุทธาพิสิษฐ์

50) ณัชพล ครองบุญยิ่ง

51) สุริยา ทันใจ

52) อัจจิมา อรุณนวล

53) คณิศร สันติไชยกุล

54) ธัญญวิสิทธิ์ อิสสริยาธิปัตย์

55) พิมพ์ชนก โรจนันท์

56) ชัญญา เหมพรวิสาร

57) ชนฐิตา ไกรศรีกุล

58) ภรภัทร เลิศภัทรธาดา

59) เจนจิรา สุวณิช

60) ศิรินญา สุวรรณโค

61) นพนันท์ สุขพิงค์

62) สายพร อัสนีจันทรา

63) อภิวันทน์ จรินยากุลวัฒน์

64) นันทวัน มงคลสถิตย์

65) ประภาศิริ รอดอิ๋ว

66) นัทพล โกมลารชุน

67) นางสาวญาดา สัตบุษ

68) ภัคธร สุขสำราญ

69) ธันยชนก กล้าหาญ

70) ชัญญานุช บุษยาตรัจ

71) พิชชาภา โชติพัฒนกุล

72) ปิ่นปัก พิชัยรัตน์

73) กันยณัฏฐ์ พรจันทร์ทอง

74) อัญชิสา สมัยกลาง

 


a book (a book junior)

01) นันทัชพร ญานสุคนธ์

02) เพ็ญภัสสร ประกอบกิจ

03) กม่ลวัลท์ มงคลปัญญา

04) ณิชารี ศรีพิพัฒน์

05) ชุติภา ปิติวัชรากุล

06) ธนัชชา พุฒิมณี 

07) ปนัดดา คําบุยา

08) วัชราภรณ์ เจริญสุข

09) ณิชาธร เผื่อนประเสริฐ 

10) พรพิรัตน์ ปัญญะสังข์

11) ศศิ อุบลฉาย

12) ซัลมา อินทรประชา

13) ณิชกานต์ เหมือนสุวรรณ์

14) รัญชนา วิเชียร

15) ชลัช จินตนะ

16) อาทิตยา จันทร์เศรษฐี

17) ธัญลักษณ์ เจสละ

18) ปาริชาติ ยอดหอม

19) ศุภมณฑา สุภานันท์

20) อภิญญา รอดชีวิต

21) เบญจพร หรูวรวิจิตร

22) สิรินทร์ คชานุกูลย์

23) นพดล เลิศเอกสิริ

24) พิมพ์รวี วิสุโลกานนท์

25) พิมพ์ชนก ณ พัทลุง

 

ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏ ทีมงานจะติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่ระบุไว้ในใบสมัคร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการหรือการเข้าร่วมงาน The Expert Talk สามารถสอบถามผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ a day BULLETIN, a day magazineThe Momentum, a book Publishing หรือโทร. 0-2716-6900