ป่าไม้ไทย

Future of Thailand Forestry | ต้นไม้ลด สัตว์ป่าหาย วิกฤติสถานการณ์ป่าไม้ไทยใครกำหนด?

จากรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทยครั้งล่าสุดโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ 31.58 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.02 หรือประมาณ 65,000 ไร่

     โดยปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้เร่งดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นร้อยละ 40 ของประเทศ หรืออีก 26 ล้านไร่ มาสำรวจกันดีกว่าว่านโยบายดังกล่าวจะสามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และสถานการณ์ป่าไม้ไทยขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง

 

ป่าไม้ไทย

26 สนามฟุตบอล

     การคุกคามป่าไม้ไทยในปัจจุบัน ทำให้ทุก 1 ชั่วโมง มีป่าถูกทำลายไปเทียบเท่ากับ 26 สนามฟุตบอล และหากยังเป็นอยู่เช่นนี้ อีก 100 ปี ป่าไม้จะหมดไปจากประเทศไทย

 

นโยบายสร้างพื้นที่ป่าร้อยละ 40 เป็นไปได้หรือไม่?

ป่าไม้ไทย

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ : ตั้งเป้าร้อยละ 25 ขณะนี้มี

 • พื้นที่ในความรับผิดชอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 61 ล้านไร่
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ เตรียมส่งมอบให้กรมอุทยานฯ 9.3 ล้านไร่
 • พื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1.5 ล้านไร่

ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 22.23 ดังนั้น ยังขาดอีกร้อยละ 2.77 หรืออีก 9 ล้านไร่ จึงจะครบเป้าหมาย

ป่าไม้ไทย

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ : ตั้งเป้าร้อยละ 15 ขณะนี้มี

 • พื้นที่ป่าชุมชน 19.1 ล้านไร่
 • สวนป่าเศรษฐกิจ 4.1 ล้านไร่
 • พื้นที่ที่ถูกระบุให้เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 3 ล้านไร่
 • ป่าไม้พื้นที่ของเอกชน 3.9 ล้านไร่

ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 9.32 ดังนั้น ยังขาดอีก 5.68 หรืออีก 18 ล้านไร่ จึงจะครบเป้าหมาย

 

ป่าไม้ไทย

 

5 อันดับจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด เมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัด (พ.ศ. 2559)

 • แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 86.55
 • ตาก ร้อยละ 70.95
 • ลำปาง ร้อยละ 70.69
 • เชียงใหม่ ร้อยละ 69.97
 • แพร่ ร้อยละ 64.25

 

5 อันดับจังหวัดที่พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด (พ.ศ. 2559)

 • นครปฐม เพิ่มขึ้นร้อยละ 549.51
 • ปัตตานี เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93
 • ระยอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25
 • หนองคาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22
 • ร้อยเอ็ด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.52

 

5 อันดับจังหวัดที่พื้นที่ป่าลดลงมากที่สุด (พ.ศ. 2559)

 • พิจิตร ลดลงร้อยละ 6.89
 • สมุทรสาคร ลดลงร้อยละ 6.00
 • นครพนม ลดลงร้อยละ 4.64
 • สมุทรปราการ ลดลงร้อยละ 4.58
 • มหาสารคาม ลดลงร้อยละ 1.63

ป่าไม้ไทย

RANKING: 10 ประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด (ตร.กม)

1. Russia 8,149,500

2. Canada 4,916,438

3. Brazil 4,776,980

4. USA 3,100,950

5. China 2,083,210

6. Australia 1,470,832

7. Democratic Republic of the Congo 1,172,704

8. Argentina 945,336

9. Indonesia 884,950

10. India 802,088

42. Thailand 163,479

 


ที่มา: รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ประจำปี 2559 โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร, https://earthnworld.com