SCBLIFE

Growth Mindset ทางรอดในการขับเคลื่อนบุคลากรสู่การสร้างองค์กรที่ยืนหยัดในยุค Disruptive Technology

‘การทำธุรกิจโดยแสวงหาโมเดลที่ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวดอกผลของความสำเร็จไปนานๆ’ คงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดอีกต่อไปแล้ว ณ จุดที่ยืนอยู่ในทุกวันนี้เราคงพอจะรู้กันแล้วแหละว่า ความสำเร็จวันวานไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จในวันนี้ได้เสมอไป เพราะสถานการณ์ในโลกนั้นแสนจะปั่นป่วนจนยากจะคาดเดา ได้สร้างเงื่อนไขและประเด็นปัญหาใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย เรียกร้องให้เราต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วพวกเราควรจะปรับตัว เปลี่ยนแปลง เพื่อหาจุดยืนที่เหมาะสมที่สุดให้กับธุรกิจของเราได้อย่างไร?

สำหรับใครที่ยังแสวงหาหนทางการยืนหยัดอย่างสง่างามให้กับธุรกิจของตัวเองอยู่ a day BULLETIN อยากชวนคุณมาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขององค์กรธุรกิจที่ขึ้นชื่อว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของเมืองไทยอย่างไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ SCBLIFE มองเห็นความสำคัญของการปรับตัวให้ทันกระแส Digital disruption จึงทำการปฏิรูปองค์กรภายใต้ภารกิจ ‘SCBLIFE Transformation’ ที่มุ่งปรับทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

     การขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิตอลเรียกร้องให้ต้องพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติหรือดิจิตอล ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถก้าวทันกระแส disruption ด้วยความคิดความเชื่อที่ว่า คนคือคีย์แมนที่สำคัญที่สุดที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ภายใต้แนวคิด SCBLIFE DNA โดยมุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีใจรักการทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตาม สอดคล้องกับลักษณะ 4 ประการ คือ

     1. มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน

     2. เรียนรู้เร็ว

     3. สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

     4. เน้นลูกค้าเป็นหลัก พร้อมปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

 

     สำหรับการสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี DNA ดังกล่าว SCBLIFE ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน Learning Journey ด้วยการเริ่มจากการเรียนรู้เรื่องกรอบความคิดที่มุ่งเติบโต หรือ Growth Mindset เพราะจากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ที่มีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset มีแนวโน้มสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามา และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงได้ดีกว่า

     ในขณะที่ความรู้และ skill set ใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถค้นหากันเองได้ไม่ยาก อาจมาจากห้องเรียน อ่านหนังสือ หรือการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต ความรู้เหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเติมได้เท่าทันกัน แต่กรอบความคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset คือสิ่งที่แต่ละคนต้องประจักษ์ด้วยตัวเอง ทุกคนไม่สามารถเติมได้เท่าทันกัน และ Growth Mindset นี้ยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อความสำเร็จของคนและองค์กร ดังนั้น SCBLIFE จึงเริ่มต้น Learning Journey ของพนักงาน ด้วยการเรียนรู้ Growth Mindset โดยในปี พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ (Build Growth Mindset Awareness) ให้กับพนักงาน ภายใต้แนวคิดที่ว่า องค์กรจะแข็งแรง ต้องมาจากพนักงานที่แข็งแรง

     ตลอดปี พ.ศ. 2561 SCBLIFE จึงปรับกิจกรรมภายในองค์กร โดยเน้นรูปแบบ Knowledge Learning ที่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Let’s TRANSFORM’ ที่ทั้งให้ความสนุก ข้อคิด และความรู้มากมายแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ปรับมายด์เซตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค transformation ของบริษัท

 

ไทยพาณชย์ประกันชีวิต

 

Let’s TRANFORM#1 Mindset

โดย ‘หนูดี’ – วนิษา เรซ

     การ Kick off กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความสนุกและตื่นเต้นที่จะเปลี่ยนแปลง ที่จะผลักดันไปสู่การ Transformation ตัวเองเพื่อให้พร้อมรับมือกับโลกธุรกิจแบบใหม่ เป็นกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทำให้เกิดความตื่นเต้นในการเริ่มที่จะเปลี่ยน และยอมรับวิธีการในการเปลี่ยนตัวเองอย่างถูกต้องเมื่อทำให้ถูกวิธี

     สิ่งที่บุคลากรจะได้เรียนรู้หลังจากผ่านกิจกรรมนี้คือ การรู้จักวางแผนแบบ Step by step ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง การวางมายด์เซตที่ถูกต้องเพื่อเป็นการวางรากฐานที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมอื่นๆ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นทั้งทางด้านความคิด สุขภาพ และภาพลักษณ์

 

SCBLIFE

 

Let’s TRANFORM#2 Nutrition

โดย ‘ปิ๊ก’ – ธัชนัน จัตตุวัฒนา: เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพ

     กิจกรรมต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมายด์เซตต่อยอดไปสู่กิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ในการนำมายด์เซตที่ถูกต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านทางการกินอย่างถูกวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านการกิน

     หลังจากผ่านกิจกรรมนี้แล้ว บุคลากรจะสามารถเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการเลือกกิน และยอมรับการกินอาหารแทนยา รู้จักเลือกกินอาหารที่ช่วยรักษาโรค เลิกเสพติดการกินอาหาร เพื่อลดการบริโภคเกินจำเป็นที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถเลือกซื้ออาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการได้ด้วยตัวเอง

 

SCBLIFE

 

Let’s TRANFORM#3 Physical

โดย ‘เมจิ’ – อโณมา ศรัณย์ศิขริน และวิทยากรจาก สสส.

     กิจกรรมต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมายด์เซตที่กระตุ้นให้พนักงานเริ่มเกิดความตื่นเต้นในการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวเอง และกิจกรรมเรื่องการรู้และเข้าใจหลักการกินเพื่อสุขภาพ ต่อมาจึงตามด้วยกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลีน และลดปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดพลังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป

     กิจกรรมนี้มีความมุ่งหวังให้บุคลากรรู้จักการสร้างพลังให้กับตัวเองในการออกกำลังกาย เข้าใจหลักการดูแลสุขภาพของตัวเองที่ถูกต้อง และสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องตามข้อจำกัดของร่างกาย

 

SCBLIFE

 

Let’s TRANFORM#4 Healthy Together Contest

     กิจกรรมต่อเนื่องจาก Let’s TRANSFORM#1 Mindset, #2 Nutrition และ #3 Physical ส่งผลให้พนักงานเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่แนวคิดการดูแลตัวเอง รู้จักการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดพลังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสุขภาพร่างกายของพนักงานอย่างยั่งยืน

     พนักงานจะได้ทราบปัญหาสุขภาพของตัวเอง และดูแลปัญหาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จากผลตรวจสุขภาพปีที่ผ่านมา รวมทั้งทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการดูแลสุขภาพ ผ่านโปรแกรมการแข่งขันการดูแลสุขภาพ

 

     ทั้งหมดนี้ จึงทำให้เราได้เรียนรู้แล้วว่า การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลผ่านการพัฒนากรอบความคิดที่มุ่งเติบโต คือหนึ่งในหัวใจหลักที่จะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต คู่ขนานกระแส Transformation ขององค์กรไปอย่างมีประสิทธิภาพ