สยามสแควร์

สยามสแควร์ บูรณาการพื้นที่ สู่อนาคตที่ดีและยั่งยืน

‘สยามสแควร์’ ถือเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองที่เปิดโอกาสในการแสดงตัวตน ค้นหาแรงบันดาลใจ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ของคนทุกวัย แต่สยามสแควร์กำลังจะเปลี่ยนไปสู่ทิศทางใหม่และอนาคตที่ดีและยั่งยืนกว่า ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงสยามสแควร์ concept ใหม่ แนวความคิดสำคัญที่จะทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองแบบผสมผสาน ที่มีทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พาณิชย์ ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และแหล่งเรียนรู้ สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์อันโดดเด่นที่สามารถดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทุกยุคสมัย

สยามสแควร์

 

สยามสแควร์ จากจุดเริ่มต้นสู่อนาคตที่ดีกว่า

     สยามสแควร์เริ่มพัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ภาพจำของที่นี่คือการเป็นผู้นำแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ มีอัตลักษณ์หรือจุดเด่นเป็นศูนย์การค้าแนวราบในลักษณะ walking street แต่ยังขาดการจัดโซนที่ดี เพราะอาคารในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นตึกแถวซึ่งยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ หน้าที่ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ คือการเข้าไปช่วยจัดสรรและกำหนดการใช้พื้นที่ตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้สยามสแควร์เกิดการพัฒนาและประโยชน์สูงสุด

     เนื้อที่หลักในจุฬาฯ เป็นพื้นที่กลางเมืองที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 ด้วยพระราชประสงค์ให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนเรื่องการศึกษา ดังนั้น หน้าที่ของจุฬาฯ คือสืบทอดพระราชปณิธานนี้ โดยไม่มองแค่รายได้แต่ต้องสร้างคุณค่าเพิ่มให้สังคมด้วย พันธกิจของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ คือการนำพื้นที่มาสร้างประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าเน้นสร้างรายได้หรือกำไรทางธุรกิจ ประกอบกับนโยบายของจุฬาฯ ที่ต้องการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ก่อนนวัตกรรมอยู่แต่ในรั้วมหาวิทยาลัย เข้าถึงยาก เราจึงเอานวัตกรรมออกไปพบกับคนข้างนอก จัดตั้งเป็น Siam Innovation District ขึ้น ตอบรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการสร้างแพลตฟอร์ม หรือเปิดโอกาสให้กับคนไทยทุกคน มีพื้นที่ทำกิจกรรมใจกลางสยามสแควร์ ทั้งเดินทางสะดวกและเป็นพื้นที่คุณภาพของสังคม ไม่ใช่แค่เพื่อพักผ่อนเท่านั้น แต่ต้องได้ความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจอีกด้วย

 

สยามสแควร์

 

สยามสแควร์ลุกส์ใหม่

     สยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่เน้นไลฟ์สไตล์เป็นหลัก เช่น แฟชั่น อาหาร สุขภาพ ความสวยความงาม การศึกษา แต่ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต้องมีการขยายผลเพิ่มเติม เช่น สยามสแควร์ไม่ใช่แค่แหล่งกวดวิชา แต่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เริ่มมีคนหลายวัยเข้ามาเรียนมากขึ้น

     สยามสแควร์ concept ใหม่ เกิดจากแผนแม่บทที่มีการวางแผนเชิงกายภาพ ทำให้เห็นทิศทางการพัฒนาในอนาคต เรานำแผนแม่บทเป็นตัวตั้งต้นแล้วปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมตามยุคสมัย ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนนี้คือ การปรับปรุงทางกายภาพ เช่น เอาสายไฟฟ้าลงดิน ปรับปรุงทัศนียภาพ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทำให้ถนนให้น่าเดินมากขึ้น เพราะเป้าหมายปลายทางของสยามสแควร์คือการเป็น walking street ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มีความชัดเจนในเรื่องการจัดโซนพื้นที่ รวมถึงพัฒนาและคัดสรรพันธมิตรหรือผู้ประกอบการใหม่ๆ ด้วย

 

สยามสแควร์

 

Learning Living & Lifestyle @Siam Square

     คุณค่าที่อยู่ในแผนพัฒนาพื้นที่จุฬาฯ ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ คือ จุดเน้นเรื่อง Learning, Living และ Lifestyle เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาพื้นที่อย่างมีคุณภาพจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) และการแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์สู่สิ่งใหม่ๆ สำหรับทุกคน ซึ่งนำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Living) แวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมดีๆ เป็นการตอบแทนสังคมให้มีพื้นที่ทำกิจกรรม ออกกำลังกาย มีสุขภาพดี พร้อมสำหรับการเติมเต็มชีวิตและตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของทุกคนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่น่าเบื่อ

     อยากเห็นสยามสแควร์เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีพื้นที่ทดลองและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียว แต่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วย สยามสแควร์จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้

 

สยามสแควร์

สยามสแควร์

 

ผังมนต์เสน่ห์ใหม่ของสยามสแควร์

     ทุกวันนี้สยามสแควร์ไม่ได้เป็นแค่ห้างสรรพสินค้า แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของตัวเอง ประสบความสำเร็จมาแล้วส่วนหนึ่ง และต้องการพื้นที่เพื่อต่อยอดการเติบโตยิ่งขึ้นไป เพื่อให้คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวได้รู้จัก เราจึงเปิดกว้างให้โอกาสธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นผู้นำเทรนด์ เท่าที่สังเกตเห็น พบว่า คนรุ่นใหม่ที่เริ่มประกอบธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จ เพราะเขามีความฝัน เวลาพูดคุยกับร้านค้าใหม่ๆ ที่เข้ามาในสยามสแควร์ เขาจะรู้ลึกในธุรกิจของตัวเอง เราเห็นตาที่เป็นประกาย เห็นความตั้งใจจริง ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นพลังใหม่ๆ เติมเข้าไปในสยามสแควร์

 

สยามสแควร์

 

     แผนผังที่จะเพิ่มมนต์เสน่ห์ใหม่แก่สยามสแควร์ ได้แก่ ถนนจุฬาฯ ซอย 7 ที่ทะลุระหว่างถนนพญาไทและถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งเป็นถนนเส้นหัวใจของสยามสแควร์ ถ้าเดินดูจะพบว่าสองข้างยังมีร้านค้าไม่มากนักและผสมด้วยธนาคาร คลินิก ธุรกิจบริการอื่นๆ ดังนั้น ถ้าคาดหวังให้ซอยนี้เป็น walking street ก็ต้องปรับประเภทธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นธุรกิจการค้ามากขึ้น ส่วนธุรกิจให้บริการอาจจะต้องขยับไปในซอยใกล้เคียง ซึ่งทั้งหมดนี้คือความท้าทายในการพัฒนาพื้นที่ที่มีผู้เช่าเต็ม

 

สยามสแควร์

 

     โครงการ Lido Connect เป็นพื้นที่สำหรับคนรักดนตรี แหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ หลังจากลิโดได้หมดสัญญาของผู้บริหารเดิม จึงเฟ้นหาพันธมิตรใหม่เข้ามาบริหาร เพื่อทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแบ่งปันพื้นที่สำคัญให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มนักสร้างสรรค์ให้ได้เรียนรู้ แสดงออก และลองปฏิบัติ เป็นโครงการที่ปรับปรุงใหม่จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิม คาดว่าจะเปิดตัวกลางปี พ.ศ. 2562

 

สยามสแควร์

 

     ต่อมาคือโครงการ Siam Scape เป็นตึกสูง 24 ชั้น บนพื้นที่โบนันซ่าเก่า ส่วนแรกเพื่อรองรับที่จอดรถ ทำให้พื้นที่แนวราบเป็น walking street มากขึ้น และส่วนที่สองคือรองรับธุรกิจการเรียนรู้ เราจะรวบรวมธุรกิจการศึกษาจากอาคารสยามกิตติ์และตามตึกแถวในซอยจุฬาฯ มาไว้ที่นี่ เพราะในอนาคตปี พ.ศ. 2564 ด้านบนอาคารสยามกิตติ์จะปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรม และรอบๆ อาคารสยามกิตติ์ก็จะเป็นโซนสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2565 สยามสแควร์จะเปิดเป็น walking street เต็มรูปแบบ เกิดแฟล็กชิปสโตร์ หรือร้านค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น

 

สยามสแควร์

 

     สยามสแควร์จะกลายเป็นเมืองต้นแบบสะท้อนการพัฒนาพื้นที่ สองปีที่ผ่านมาเราเปิดพื้นที่ในสยามสแควร์เป็นเมืองทดลอง เพื่อรองรับนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ คอยอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิต เช่น ทางเดินที่ดี มีรถรับส่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆ บ่มเพาะ ลองผิดลองถูกกันไป และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราตั้งใจทำให้สยามสแควร์เป็นต้นแบบในการนำนวัตกรรมมาใช้กับเมืองจริงๆ เพื่อต้องการให้ขยายผลไปที่อื่นๆ ต่อไปได้