ดร. อารดา มหามิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย