ผศ. ดร. มานา ปัจฉิมนันท์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย