ผศ. ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย