ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ

Pre-Doctoral Fellow แห่งสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด นักพัฒนากาแฟและผู้ประกอบการโรงสีกาแฟ