วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

นักเขียนรางวัลศรีบูรพา พ.ศ. 2554 นักวิจารณ์สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม