ศิริวรรณ สิทธิกา

นักเขียน นักสัมภาษณ์ และคนธรรมดาที่เอมใจกับการกินและพบว่าใดๆ ในโลกล้วนอร่อยจัง