อดิศรา เตชะกิจจาทร

บรรณาธิการอิสระ สนุกกับการอ่าน-เขียน และชอบหาทำเรื่องงานคราฟต์