TCEB

TCEB ร่วมพันธมิตรไทย-จีน จัดงาน GTEC ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด-19 ด้วยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อตลาดในประเทศและต่างประเทศเกิดการหดตัวลงอย่างรุนแรง มีเพียงหนึ่งประเทศที่สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งยังรักษาเสถียรภาพของกำลังซื้อจากตลาดภายในที่สูงไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำลังซื้อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ นั่นคือกำลังซื้อจากตลาดจีน

        สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เล็งเห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือและแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากจีน จึงได้ร่วมกับพันธมิตรเกิดเป็นโครงการประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GTEC งานสัมมนาจับคู่ทางการค้าเชื่อมโยงสินค้าและบริการของไทยและของประเทศ CLMV กับ Platform E-commerce จากจีน เพื่อเป็นการต่อยอดในการเพิ่มช่องทางขายและช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิด-19

TCEB

        จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) กล่าวว่า “โครงการประชุมสัมมนาฯ GTEC เกิดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กลไก MICE ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและ MICE บนระเบียงเศรษฐกิจ GMS สู่การเชื่อมโยงในรูปแบบระเบียงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Corridor) โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าและบริการจากชุมชนจากทั่วประเทศรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV เข้ากับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีน โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐของไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงภาคเอกชนภายใต้สังกัดกระทรวง และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่จากจีน อาทิ Qizuan Zhixin (Tianjin), Tiktok, TMall, Taobao, Kuaishou, Pinduoduo และ udo

TCEB

        สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการได้รับชมตลอดทั้งงาน โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ C ASEAN ถ.รัชดาภิเษก โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ‘มุมมองและโอกาสของผู้ประกอบการกับการเชื่อมโยงการค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซภายใต้สถานการณ์ COVID-19’ การบรรยายหัวข้อ ‘China Before and After COVID-19’ การเสวนาหัวข้อ ‘มุมมองโอกาสปัญหาและอุปสรรคของสินค้าและบริการสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ’ การแบ่งห้องสัมมนา Online ใน 5 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ Food, Non-Food, Health & Beauty, Souvenir และ Travel & Mice เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมไปถึงการแนะแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมความต้องการบริโภคของตลาดจีน หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การนำเสนอแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีน ได้แก่ Qizuan Zhixin (Tianjin) Tiktok, TMall, Taobao, Kuaishou, Pinduoduo และ udo รวมไปถึงกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางการค้าและ Clinic ให้คำปรึกษาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีน โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเข้าฟังฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.gtecstoreonline.com

TCEB

        โครงการประชุมสัมมนาฯ GTEC ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้มีโอกาสใช้เป็นช่องทางในการขาย รวมถึงต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากจีน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สินค้า บริการ ทั้งสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ รองรับการกลับมาของกลุ่มเป้าหมายจากจีนหลังสถานการณ์โควิด-19 กลับเข้าสู่สภาวะคลี่คลายลง จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เพื่อฟังการแนะแนวทางการปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของสินค้าและบริการของผู้ซื้อกำลังซื้อสูงจากตลาดอีคอมเมิร์ซ จีนสำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.gtecstoreonline.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย