TMB คว้า Deal of the Year Awards และ Thailand Sustainability Investment จาก SET AWARDS 2020

ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบ 2 รางวัลจากเวที SET AWARDS 2020 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ วารสาร การเงินธนาคาร

        โดยการรับมอบรางวัลครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสาร การเงินธนาคาร เป็นผู้มอบรางวัล ‘การรวมกิจการดีเด่น (Deal of the Year Awards)’ ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นในด้านการรวมกิจการระหว่าง บมจ. ธนาคารทหารไทย และ บมจ. ธนาคารธนชาต โดยมี บล. เกียรตินาคินภัทร, บล. ธนชาต, J.P. Morgan Stanley, Morgan Stanley และ Bank of America and BofA เป็นที่ปรึกษา 

        ส่วนอีกรางวัลนั้นคือ รางวัล ‘หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)’ ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) โดยทีเอ็มบีเป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ทีเอ็มบีได้รับรางวัลในฐานะการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย

        SET Awards 2020 คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับวารสาร การเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาองค์กร จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

        รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจ ประกอบด้วย 7 ประเภทรางวัล ได้แก่

        • Best CEO Awards รางวัลผู้บริหารสูงสุด
        • Young Rising Star CEO Awards รางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่
        • Company Performance Awards รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน
        • Innovative Company Awards รางวัลบริษัทด้านนวัตกรรม
        • Investor Relations Awards รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์
        • Deal of the Year Awards รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน
        • Securities Company Awards รางวัลบริษัทหลักทรัพย์
        • Asset Management Company Awards รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน