SET Social Impact Gym 2019: พื้นที่ของการร่วมมือรวมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อสังคมให้แข็งแกร่งยั่งยืน

รอบตัวเรามีผู้ประกอบการที่มีความคิดและหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมอยู่มากมาย แต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกรายจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำ ‘ธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน’ คุณเคยสังเกตเห็นไหมว่า หลายต่อหลายครั้งธุรกิจที่กำเนิดจากความตั้งใจดี ทั้งยังมีไอเดียในการแก้ปัญหาในสังคมที่ยอดเยี่ยมมากๆ แต่กลับไม่มี ‘โอกาส’ ได้ไปต่อ

        เพราะการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่จะดำเนินควบคู่ไปกับการทำธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ต้องอาศัย ‘ความร่วมมือรวมพลัง’ จากทุกภาคส่วนในสังคม โดยโจทย์ที่สำคัญคือเราจะสร้าง ‘พื้นที่’ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมถึงสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ได้อย่างไร และจะเกิดขึ้นได้จริงแค่ไหน a day BULLETIN พาคุณไปหาคำตอบกันที่งาน Six Pack Day รับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจจากธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในโครงการ SET Social Impact Gym 2019

        SET Social Impact Gym คือโครงการที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแพลตฟอร์ม SET Social Impact หรือ www.setsocialimpact.com ที่กำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี 2016 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคธุรกิจและภาคสังคม สร้างพื้นที่ของการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และที่สำคัญคือต้องการขยายการสร้างผลลัพท์ที่ดีทางสังคม จากเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมที่เกิดขึ้นภายในปีแรกที่ก่อตั้ง ส่งผลให้ในปี 2017 ได้เกิดการต่อยอดความสำเร็จจากแพลตฟอร์มสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในนามของโครงการ SET Social Impact Gym

 

SET Social Impact Gym

SET Social Impact Gym

        เป็นที่รู้จักในฐานะของกิจกรรมที่ผสานความร่วมมือจากโค้ชจิตอาสา ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ บนความแข็งแกร่งและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม ทั้งการวิเคราะห์งบการเงิน การสร้างแบรนด์ การออกแบบ และอื่นๆ มาร่วมให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 3 เดือน ผ่านโปรแกรมเวิร์กช็อปแบบตัวต่อตัวและมีพี่เลี้ยงตลอดโครงการ

ความสำเร็จที่ผ่านมา

        เมื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ SET Social Impact Gym ที่ผ่านมา พบว่ามี SE กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาธุรกิจ สร้างยอดขาย โดยต่อยอดทางธุรกิจได้ถึง 25 คู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งเกิดเป็นการลงทุนทางสังคม (social impact investment) ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 21.27 ล้านบาท นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามาเป็นโค้ชจิตอาสาเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี กล่าวคือ ในปี 2017 มี SE เข้าร่วม 13 รายและมีโค้ชจิตอาสาผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 13 คน ส่วนในปี 2018 มีโค้ชจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นถึง 25 คน ที่มาร่วมเสริมความแข็งแกร่งให้ SE 19 ราย

 

SET Social Impact Gym

SET Social Impact Gym 2019

        สำหรับโครงการฯ ปีนี้มี SE ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 ราย จากผู้สมัครกว่า 200 ราย ที่ทำธุรกิจบนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขอนามัย การพัฒนาชุมชน และการสร้างโอกาสให้ผู้เปราะบาง อาทิ บจก. ขาดทุนคือกำไร วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่เน้นจัดกิจกรรมเรียนรู้ เน้นให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักตน และสัมผัสธรรมชาติ บจก. โอกาส ที่มุ่งสร้างช่องทางในการจัดหางานให้ผู้พ้นโทษผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และส่งเสริมรายได้จากการสร้างสินค้าและบริการ ฯลฯ

        รวมถึงปีนี้ยังมีจำนวนโค้ชจิตอาสาที่เพิ่มขึ้นเป็น 33 คน ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังได้เปิดเผยถึงความพิเศษที่จะเกิดขึ้นกับโครงการฯ ภายในปีนี้ อันจะนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีและช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมในมิติที่ลึกและกว้างขึ้น กล่าวคือ จะดำเนินการขยายผลลงพื้นที่ติวเข้ม SE ในภูมิภาค โดยใช้พลังการขับเคลื่อนร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคสังคมในท้องถิ่น ภายใต้โปรแกรม N-E-S (North – E-san – South Impact Gym by SET)

 

SET Social Impact Gym

SET Social Impact Gym

SET Social Impact Gym

N-E-S (North – E-san – South Impact Gym by SET)

       โปรแกรมที่ริเริ่มในปี 2019 จากการขยายผลโครงการ SET Social Impact Gym สู่ระดับภูมิภาค ด้วยแนวคิด การสร้างผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เข้มแข็งในท้องถิ่น (Local-to-Local Growth) อย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพของตลาดทุน ด้วยพื้นที่นำร่องเบื้องต้นในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) ซึ่งโปรแกรม N-E-S เป็นความร่วมมือกับพันธมิตรภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคสังคม และสื่อมวลชนในท้องถิ่น โดยมีนักธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ร่วมเป็นหัวหอกในการขับเคลื่อน สร้างการเติบโตในภูมิภาคและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นควบคู่กันไป เป็นการขับเคลื่อนการเติบโตแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ด้วยศักยภาพของตลาดทุน

 

SET Social Impact Gym

ความคิดเชิงนวัตกรรมผสานความรู้ทางธุรกิจ

        คือคำตอบของการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมบนความแข็งแกร่งและยั่งยืน คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคม และสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สรุปให้เห็นภาพรวมของความสำเร็จหลังจากนำผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเติมทักษะในการทำธุรกิจ

        “SE ส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แต่ยังต้องการการเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจ หาก SE เหล่านี้อยู่ได้อย่างมั่นคงก็จะสามารถช่วยเหลือสังคม สร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน”

 

SET Social Impact Gym

เปิดพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสในอนาคต

        เพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคม ส่งเสริมภาคธุรกิจที่สนใจหรือกำลังมองหา Social Innovation ที่ตอบโจทย์การพัฒนาทางธุรกิจและสังคมที่ยั่งยืนขององค์กร เพื่อลงทุนหรือหาคู่ค้าทางธุรกิจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมไปด้วยกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือผู้สนใจทั่วไปติดตามข้อมูลหลักสูตรอบรมหรือการส่งเสริม SE ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact