จับตาการเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2563 วัดใจรัฐบาลอยู่หรือไป

        ประชาชนเตรียมจับตาในวันนี้ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมใหญ่พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายประจำปี 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำงานของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำชุดนี้ ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออย่างยิ่งยวด หาก พ.ร.บ. นี้ไม่ผ่านความเห็นชอบ หัวหน้ารัฐบาลจะต้องลาออกหรือยุบสภา

        โดยจากข้อมูลเบื้องต้นมีการเปิดเผยว่า พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จะสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท จัดสรรตามยุทธศาสตร์ 7 ด้านสำคัญ

        1. ด้านความมั่นคง – 4.28 แสนล้านบาท (13.4% ของงบประมาณทั้งหมด)

        2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน – 3.8 แสนล้านบาท (11.8% ของงบประมาณทั้งหมด)

        3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ – 5.7 แสนล้านบาท (17.9% ของงบประมาณทั้งหมด)

        4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม – 7.66 แสนล้านบาท (23.9% ของงบประมาณทั้งหมด)

        5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – 1.18 แสนล้านบาท (3.7% ของงบประมาณทั้งหมด)

        6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ – 5.04 แสนล้านบาท (15.8% ของงบประมาณทั้งหมด)

        7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ – 4.31 แสนล้านบาท (13.5% ของงบประมาณทั้งหมด)

        โดยการผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการอภิปรายพิจารณาประมาณ 2-3 วัน ซึ่งหลายๆ ฝ่ายมองว่านี่จะเป็นเหมือนการซ้อมอภิปรายไม่วางใจคณะรัฐมนตรีชุดเล็กๆ เลยทีเดียว และที่น่าจับตาต่อไปคือในวันพิจารณาร่างฯ ครั้งนี้จะมีการซื้องูเห่าดึงแกนนำ ส.ส. เพื่อคะแนนเสียงของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหรือไม่

        เชื่อได้ว่านี่จะเป็นจุดตัดสำคัญของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำชุดนี้ ว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพ และยืนยันได้ว่ารัฐบาลชุดนี้มีศักยภาพจะในการบริหารประเทศหรือไม่

 


ที่มา: