ลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล ด้วยการรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านท่าน

        จากนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่เริ่มให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยเป็นระบบสมัครใจ ไม่บังคับผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยที่เข้าใช้บริการต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อดังนี้

        1. ใช้สิทธิ์บัตรทอง

        2. ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หรือโรคทางจิตเวช

        3. แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านขายยาได้

        4. ผู้ป่วยสมัครใจยินดีไปรับยาที่ร้านขายยา

        และเมื่อครบตามเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อ สามารถรับสิทธิ์รับยาจากร้านขายยาใกล้บ้านได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

        1. ผู้ป่วยที่สนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามโรงพยาบาลว่าได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่

        2. หากเป็นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ให้ผู้ป่วยแจ้งใช้สิทธิ์รับยาใกล้บ้าน

        3. แพทย์จะประเมินผู้ป่วยว่าเข้าเงื่อนไขในโครงการหรือไม่ เมื่อวินิจฉัยว่าเข้าเงื่อนไขครบทั้ง 4 ข้อ แพทย์จะออกใบสั่งจ่ายยาให้

        4. จากนั้นผู้ป่วยสามารถเลือกร้านขายยาใกล้บ้านที่ต้องการไปรับยา โดยผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำการใช้ยาและนัดหมายบริการในขั้นตอนนี้

        5. ผู้ป่วยที่ตัดสินใจรับยาใกล้บ้านตามโครงการจะได้รับยาจากโรงพยาบาลในวันที่ไปพบแพทย์ก่อน จากนั้นยาที่ต้องกินถัดจากหนึ่งเดือนแรก ผู้ป่วยจะไปรับที่ร้านขายยาตามที่ตัวเองเลือกไว้

        โดยผู้ป่วยที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องยาของโรงพยาบาลที่ในเบื้องต้นมี 50 โรงพยาบาลและ 500 ร้านยา เข้าร่วมโครงการ (รายชื่อโรงพยาบาลและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ: http://bit.ly/2o7wSNe) อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและร้านขายยาที่เข้าร่วม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. โทร.1330

 


ที่มา:

ภาพ: nytimes