GOOD COMPANY, BETTER SOCIETY

a day BULLETIN ร่วมกับบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำนิตยสารฉบับพิเศษ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมที่ดีตามเส้นทาง ‘To Be a Good Company’ ที่กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนทั่วโลกยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันตลอดมา อันหมายถึงการเป็นบริษัทที่ดี ซึ่งไม่ได้สะท้อนแค่ในมุมการบริหารที่เปี่ยมด้วยศักยภาพเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการให้ความช่วยเหลือพนักงานเมื่อพวกเขาต้องการคำแนะนำ การให้ความดูแลลูกค้าในเวลาที่เขาต้องการ และสุดท้ายคือการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และเป็นกำลังใจให้ผู้คนที่ทำดีได้มีกำลังใจในการสร้างสังคมที่ดีต่อไป

เราจึงรวบรวมเรื่องราวดีๆ บนท้องถนนกรุงเทพฯ บอกเล่าชีวิตของคนเล็กๆ ที่ลงมือทำความดีเล็กๆ เพื่อสร้างความสุขยิ่งใหญ่ส่งต่อไปให้กับคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในเมืองใหญ่แห่งนี้