Issue 593
DEPARTURE GUIDE: Life Procedures on Day of Departure

4 Jun 2019

แม้ว่าความตายจะเป็นเรื่องชวนหัวใจสลายขนาดไหน แต่เราเชื่อว่าทุกคนสามารถจากโลกนี้ไปอย่างสงบสุขได้ด้วยการเข้าใจองค์ประกอบของการตายดี ใน a day BULLETIN ฉบับนี้เราร่วมกับบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้ออกสำรวจแนวคิดและความรู้เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ในแง่มุมที่หลากหลายจากผู้คนที่มากด้วยประสบการณ์

นอกจากนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการภาวะสุดท้ายของชีวิต ทั้งด้านกฎหมาย ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และการจัดการทรัพย์สินมรดกในรูปแบบดิจิตอล เพราะแท้ที่สุดแล้ว การเข้าใจความตายอาจไม่ได้ทำให้เราหมองหม่นหรือโศกเศร้าเสียทีเดียว แต่จะทำให้เราเข้าใจการมีชีวิต สามารถเป็นผู้ตายที่ดี และยิ่งไปกว่านั้น – เป็นผู้ตายที่มีความสุขได้