Issue 597
THE QUINTESSENCE OF LIFE

15 Jul 2019

ในโลกปัจจุบันที่หมุนเร็วขึ้น ‬เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ‬จนทำให้ทุกอย่างเร่งรีบไปหมดโดยเฉพาะรูปแบบการใช้ชีวิต ‬ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ไลฟ์สไตล์กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ‬อยู่เสมอ ‬ในสภาพการณ์ดังกล่าว ‬TANACHIRA ‬สามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ‬เพราะความชัดเจนที่เป็นธงหลักปักมั่นตั้งแต่เริ่มต้นของผู้บริหาร ‬ว่าจะต้องนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ ‬และให้คุณค่ากับชีวิตจริงๆ ‬มีหลักปฏิบัติที่ดีเยี่ยมบนพื้นฐานความเข้าใจในบริบทสังคม ‬พัฒนาตัวเองไม่ให้หยุดอยู่นิ่ง ‬และที่สำคัญคือรู้จักชื่นชมยินดีกับทุกสิ่งที่ทำ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬นี่คือเบื้องหลังความคิดของผู้บริหารที่นำพาให้ ‬TANACHIRA ‬ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ‬9 ‬ปี‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬