Issue 607
The Neverending Mission

9 Sep 2019

เรื่องราวหลังสิ้นเสียงปืนในคืนที่คุณสืบจบชีวิตตัวเอง การเกิดขึ้นของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมทั้งเจตนารมณ์ที่สืบต่อกันมาในฐานะนักอนุรักษ์กว่า 29 ปี คืออะไร เราจะพาคุณไปหาคำตอบเหล่านั้น ผ่านเรื่องเล่าจากปากของ อาจารย์รตยา จันทรเทียร ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานคนแรกของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร