Issue 622
A Master of Money

23 Dec 2019

บทสนทนาถึงหลักการในการสร้างความร่ำรวยผ่านการลงทุนในหุ้น ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจาก ‘ยาจก’ ให้กลายเป็น ‘เศรษฐี’
และการใช้ชีวิตที่ตั้งอยู่บนความสุขโดยไม่ยอมให้เงินตรามาครอบงำชีวิต