Issue 624
พุทธทาสภิกขุ

6 Jan 2020

พระสงฆ์รูปหนึ่งที่ก่อตั้งวัดซึ่งไม่มีทั้งโบสถ์และพระพุทธรูป เก็บตัวศึกษาธรรมะด้วยตัวเองไม่ออกไปไหนเป็นสิบปี จนครั้งหนึ่งถูกชาวบ้านหาว่าเป็น ‘พระบ้า’

พระสงฆ์ที่ปฏิเสธสิ่งอุปาทานซึ่งพอกพูนบดบังแก่นของพุทธศาสนา นำตรรกะเหตุผลมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ ถึงขนาดกล่าวว่า พระพุทธเจ้าและพระธรรมอาจจะเป็นภูเขาบดบังทำให้เราเข้าไม่ถึงศาสนาพุทธที่แท้จริง

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือแนวคิดเบื้องหลังการทำงานของท่าน ว่าอะไรที่ทำให้ท่านเป็นพระที่หัวก้าวหน้าที่สุดในยุคสมัย ลองไปถอดรหัสวิธีคิดแบบ ‘พุทธทาสภิกขุ’ ว่าอะไรทำให้ผลงานของท่าน มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขนาดนี้