Issue 631
Thailand Politics 2020 and Beyond

24 Feb 2020

a day BULLETIN ชวน ผศ. ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาวิเคราะห์ Landscape การเมืองไทยในปี 2020 ว่ามีเรื่องไหนต้องจับตามอง และบทสรุปเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยอย่างไรบ้าง