กรณ์ จาติกวณิช
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย