กระเตงลูกเที่ยว
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย