กฤษดา สุโกศล แคลปป์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย