การขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย