การชุมนุมประท้วง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย