การศึกษาภาค (อย่า) บังคับ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย