กิติกร เพ็ญโรจน์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย