ความผิดพลาด
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย