ความเป็นอนิจจังของสังคม
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย