คุณหญิงจำนงศรี
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย