จักรกริช สังขมณี
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย