จินา โอสถศิลป์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย