จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย