ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย