ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย