ชูใจ กะ กัลยาณมิตร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย