ณฐกร แจ้งเร็ว
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย