ดร. ทัศนา นาควัชระ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย