ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย