ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย