ดวงพร ทรงวิศวะ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย