ดุจดาว วัฒนปกรณ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย