ดุ๊ก ภาณุเดช
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย