ตือโต๋วต้ม
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย