ถ้าการเมืองดี
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย