ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย