ทิชา ณ นคร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย